Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Dejavie, gevestigd te Groningen

 1. Algemeen
  • Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst, aanbieding en offerte tussen de opdrachtgever en Dejavie.
  • Afwijkingen op deze Algemene Voorwaarden kunnen slechts schriftelijk overeengekomen worden tussen opdrachtgever en Dejavie.
  • De algemene voorwaarden van opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. Dejavie aanvaardt slechts de toepasselijkheid van voorwaarden van opdrachtgever voor zover uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen: deze vinden enkel toepassing op de daarvoor bestemde overeenkomst.

 

 1. Aanbiedingen en offertes.
  • Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend en dienen als één geheel te worden beschouwd. Aanbiedingen en offertes zijn slechts rechtsgeldig indien door een vertegenwoordigingsbevoegde namens Dejavie ondertekend.
  • Tenzij anders is aangegeven, heeft een aanbieding of offerte een geldigheidstermijn van 30 dagen na de datum waarop de aanbieding of offerte is uitgebracht.
  • Indien binnen het geldigheidstermijn van een aanbieding of offerte een nieuwe aanbieding of offerte wordt uitgebracht, wordt het geldigheidstermijn verlengd met 30 dagen na de datum waarop de nieuwe aanbieding of offerte is uitgebracht.
  • Dejavie kan niet aan zijn aanbieding of offertes worden gehouden indien de opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
  • Opgegeven prijzen zijn exclusief omzetbelasting en andere door de bevoegde autoriteiten opgelegde heffingen alsmede reis- en verblijfkosten.
  • Indien Dejavie in een aanbieding meerdere producten aanbiedt en één prijs vermeldt, geldt deze prijs uitsluitend voor de gehele aanbieding.
  • Het doen van een aanbieding of offerte verplicht Dejavie niet tot het sluiten van een overeenkomst met opdrachtgever. Indien de aanbieding of offerte van Dejavie niet wordt aanvaard en er tussen partijeen geen overeenkomst tot stand komt, is het niet geoorloofd derden de in aanbieding of offerte opgenomen informatie te laten gebruiken.
  • Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

 1. Overeenkomsten
  • De overeenkomst komt tot stand zodra de door Dejavie en opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door Dejavie retour is ontvangen. Indien opdrachtgever verzuimt de opdrachtbevestiging retour te zenden maar wel toestaat dat Dejavie een aanvang met de werkzaamheden maakt, geldt de inhoud van de opdrachtbevestiging als overeengekomen. Bij leveringen waarvoor gezien hun aard of beperkte omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.
  • Opdrachtgever zal geen rechten en verplichtingen die voortvloeien uit de met Dejavie gesloten overeenkomst aan derden overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Dejavie.
  • Wijzigingen in zijn gegevens dient opdrachtgever uiterlijk binnen 14 dagen schriftelijk aan Dejavie mede te delen. Kennisgevingen door Dejavie aan opdrachtgever geschieden rechtsgeldig aan diens laatst bij Dejavie bekende adres.
  • Indien opdrachtgever dit wenst, zal Dejavie zich inspannen om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, door overeenkomsten te sluiten of andere rechtshandelingen te verrichten met derden die een vergelijkbaar (deel van het) product kunnen bieden. Dejavie garandeert niet dat hetgeen tussen opdrachtgever en haar is overeengekomen, onveranderd tussen opdrachtgever en de derde van toepassing zal zijn. Indien niet een dergelijke rechtshandeling is verricht, is Dejavie niet aansprakelijk voor schade die uit opzegging, het beëindigen van haar bedrijf of beëindiging van haar werkzaamheden voortvloeit.

 

 1. Wijzigingen van de opdracht
  • Aanvullende afspraken of wijzigingen in de opdracht zijn slechts geldig, indien deze schriftelijk met Dejavie zijn overeengekomen, of schriftelijk door Dejavie zijn bevestigd en hiertegen binnen 5 werkdagen na verzending van de bevestiging, door opdrachtgever geen schriftelijk bezwaar is gemaakt.
  • Door opdrachtgever na het tot stand komen van de overeenkomst verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Dejavie ter kennis zijn gebracht. Worden deze wijzigingen mondeling opgegeven, dan is het risico voor de tenuitvoerlegging van de wijzigingen voor rekening van opdrachtgever. Dejavie behoudt zich het recht voor om verlangde wijzigingen te weigeren.
  • Indien als gevolg van deze aanvullende afspraken of wijzigingen voor Dejavie hogere kosten of meer werkzaamheden ontstaan, worden deze bij de opdrachtgever extra in rekening gebracht. Aanvullende afspraken of wijzigingen die vermindering van kosten of werkzaamheden tot gevolg hebben, geven aanleiding tot betaling van een lager bedrag dan was overeengekomen.
  • Wijzigingen kunnen tot gevolg hebben dat de daarvóór overeengekomen levertijd door Dejavie wordt overschreden, welke termijnoverschrijding geheel voor rekening en risico komt van opdrachtgever.

 

 1. Prijswijzigingen
  • Dejavie is gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen, wanneer de kosten van materialen, producten van toeleveranciers of diensten die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt stijgen, dan wel indien zich overige (al dan niet voorzienbare) omstandigheden voordoen die een stijging van de kosten voor het te leveren product veroorzaken.
  • Indien is bepaald dat opdrachtgever werkzaamheden verricht of materialen of gegevens ter beschikking stelt en opdrachtgever deze verplichting niet nakomt, is Dejavie gerechtigd de kosten verbonden aan het zelf verrichten van die werkzaamheden of voorzien in die materialen aan opdrachtgever door te berekenen, onverminderd de Dejavie verder toekomende rechten.
  • Indien ten gevolge van de door Dejavie te verrichten werkzaamheden door opdrachtgever kosten worden gemaakt, blijven deze voor rekening van opdrachtgever.

 

 1. Uitvoering van de opdracht en levering
  • Dejavie bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd.
  • Is voor voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of afgesproken, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de opdrachtgever Dejavie derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Dejavie dienst daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
  • Dejavie heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
  • De opdrachtgever voorziet Dejavie op eerste verzoek tijdig van adequate gegevens of materialen ten behoeve van de uitvoering van de opdracht. Indien Dejavie gegevens nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de opdrachtgever deze juist en volledig aan Dejavie ter beschikking heeft gesteld. Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem verstrekte gegevens of materialen juist en volledig zijn, alsmede dat hij gerechtigd is deze te verstrekken ten behoeve van de opdracht. Indien opdrachtgever gegevens verstrekt die aangemerkt kunnen worden als persoonsgegevens, staat opdrachtgever ervoor in dat ter zake van die gegevens is voldaan aan de dan geldende wetgeving ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer en dat het gebruik ervan door Dejavie eveneens is toegestaan. Opdrachtgever vrijwaart Dejavie voor aanspraken van derden ter zake. Na het voltooien van de opdracht heeft Dejavie geen bewaarplicht met betrekking tot gegevens en materialen.
  • Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst wordt gewijzigd dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Dejavie zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
  • Aan opdrachtgever voor (een deel van) de duur van de overeenkomst ter beschikking te stellen goederen, of door opdrachtgever aan Dejavie ter beschikking te stellen goederen, zijn vanaf het moment van terbeschikkingstelling aan Dejavie voor rekening en risico van opdrachtgever. Opdrachtgever dient deze adequaat te verzekeren. De zaken kunnen door of in opdracht van Dejavie worden geïnspecteerd. Eventuele beschadiging of ontvreemding is voor rekening en risico van opdrachtgever. De goederen blijven onvervreemdbaar eigendom van Dejavie en dienen op eerste verzoek onverwijld geretourneerd te worden. Het beeld en geluidmateriaal ten zake van het digitaliseren blijft eigendom van opdrachtgever.
  • De aan opdrachtgever te leveren producten zijn voor risico van opdrachtgever vanaf terbeschikkingstelling aan Dejavie. Verzending en transport geschieden voor rekening en risico van opdrachtgever. Indien is overeengekomen dat producten voor risico van opdrachtgever zijn vanaf de levering aan opdrachtgever, zijn de producten tevens voor risico van opdrachtgever van het ogenblik af, waarop opdrachtgever nalaat een handeling te verrichten waarmede hij aan de levering moet medewerken.
  • Indien opdrachtgever – al dan niet tijdelijk – nalaat aan de ongehinderde uitvoering van de overeenkomst of de levering mede te werken, is opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende schade aan Dejavie te vergoeden. Daarenboven is Dejavie gerechtigd de producten aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken, onverminderd de Dejavie verder toekomende rechten.
  • Dejavie is gerechtigd in gedeelten te leveren en deelleveringen afzonderlijk te factureren.
  • Levering van de goederen vindt uitsluitend plaats tegen contante betaling of bij (gedeeltelijke) vooruitbetaling met een bankoverschrijving.

 

 1. Annulering of uitstel
  • Indien opdrachtgever de opdracht annuleert of de te leveren producten weigert af te nemen, is hij verplicht de daaruit voortvloeiende schade aan Dejavie te vergoeden, onverminders Dejavie verder toekomende rechten. Voorts zal opdrachtgever Dejavie vergoeding verschuldigd zijn van de door Dejavie verrichte werkzaamheden, een en ander comform de tussen partijen gemaakte afspraken.
  • Indien opdrachtgever de opdracht uitstelt, is hij verplicht 50% van de orderwaarde van de betreffende levering vooruit te betalen en wettelijke rente over het restbedrag te betalen vanaf de oorspronkelijk overeengekomen betalingsdatum, onverminderd Dejavie verder toekomende rechten.
  • Opdrachtgever vrijwaart Dejavie voorts tegen vorderingen van derden als gevolg van de annulering of uitstel van de opdracht of weigering van de producten.

 

 1. Controle
  • Opdrachtgever is verplicht terstond na levering het product grondig te inspecteren op gebreken. Bij aanwezigheid van gebreken dient opdrachtgever Dejavie hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte te stellen. Deze in kennisstelling bevat tenminste een nauwkeurige omschrijving van het tijdstip waarop en de plaats waar het gebrek is geconstateerd, aard en ernst van het geconstateerde gebrek en een redelijke termijn waarbinnen Dejavie het geconstateerde gebrek dient te herstellen. Indien opdrachtgever Dejavie niet binnen 21 dagen na levering wijst op gebreken, die bij grondig onderzoek konden worden opgemerkt, wordt opdrachtgever geacht met de staat waarin het product is geleverd in te stemmen.
  • Dejavie garandeert niet dat de kwaliteit en eigenschappen van het product op verschillende afspeelapparaten of beeldschermconfiguraties hetzelfde zijn. Als gebrek wordt uitsluitend aangemerkt het niet voldoen van het product aan de bij Dejavie ten aanzien van dat product geldende specificaties.
  • De eigenschappen en functionaliteit van producten van Dejavie zijn mede afhankelijk van de kwaliteit van hetgeen ten behoeve van de opdracht door opdrachtgever wordt aangeleverd.

 

 1. Intellectuele eigendomsrechten
  • Uitvoering van de overeenkomst heeft geen overgang of overdracht van Intellectuele Eigendomsrechten tot gevolg, tenzij door Dejavie en opdrachtgever uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
  • De opdrachtgever beschikt over de vereiste toestemming die nodig is voor het doen uitvoeren van de overeenkomst. De opdrachtgever vrijwaart Dejavie tegen alle aanspraken te dier zake.
  • Dit geldt tevens, maar niet uitsluitend, in geval opdrachtgever toestemming heeft gegeven voor het verveelvuldigen van beeld en geluidmateriaal als onderdeel van de overeenkomst.
  • Dejavie behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Dejavie behoudt zich de rechten van intellectuele eigendom voor op alle (onderdelen van) ontwerpen, afbeeldingen, bestanden, namen of andere materialen en gegevens. Openbaar maken, wijzigen of verveelvoudigen is niet toegestaan. Kopiëren is slechts toegestaan voor backupdoeleinden. Opdrachtgever verkrijgt een niet exclusief en niet overdraagbaar recht tot het overeengekomen gebruik van het product.
  • Dejavie is enkel met toestemming van opdrachtgever gerechtigd (afbeeldingen van) producten te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie. Dejavie is gerechtigd haar naam op of bij het product te vermelden of te verwijderen. Opdrachtgever zal aanduidingen van Dejavie of haar leveranciers betreffende handelsnamen, auteursrechten, merken of andere rechten van intellectuele eigendom niet verwijderen of wijzigen.

 

 1. Garantie en aansprakelijkheid
  • Zowel de contractuele als de buitencontractuele aansprakelijkheid van Dejavie is beperkt tot de schade, veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van Dejavie.
  • Dejavie is niet aansprakelijk voor schade, verband houdende met of voortvloeiende uit (het gebruik van) (doorgeleverde) producten door opdrachtgever of derden. Opdrachtgever vrijwaart Dejavie voor aanspraken van derden te dier zake.
  • Dejavie is niet aansprakelijk voor gevolgschade.
  • Indien Dejavie aansprakelijk mocht zijn, dan is de aansprakelijkheid van Dejavie beperkt tot de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
  • Lichte afwijkingen tussen de als resultaat van de overeenkomst verkregen kopieën en het originele materiaal is geen grond voor schadevergoeding, ontbinding of korting van de overeenkomst.
  • Dejavie neemt de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht met de aan Dejavie ter beschikking gestelde materiaal voor de uitvoering van de overeenkomst. Opdrachtgever aanvaardt echter het risico dat, als gevolg van de uitvoering van de overeenkomst, het materiaal in kwaliteit vermindert. Dejavie is niet aansprakelijk voor vermindering van genoemde kwaliteit, tenzij deze is veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van Dejavie.

 

 1. Betaling
  • Betalingen dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum.
  • Betalingen dienen plaats te vinden zonder enige aftrek of verrekening, ten kantore van Dejavie of op een door Dejavie aan te wijzen rekening.
  • Opdrachtgever is verplicht op eerste verzoek van Dejavie genoegzame (aanvullende) zekerheid te verschaffen ter voldoening van al hetgeen opdrachtgever aan Dejavie verschuldigd is of zal zijn, of om voor gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling zorg te dragen. Beide geschieden in de door Dejavie gekozen vorm. Indien opdrachtgever hiermee in gebreke blijft, is Dejavie bevoegd hetzij de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden.
  • Indien betaling niet volledig heeft plaatsgevonden binnen de betalingstermijn, is opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Dejavie is gerechtigd, boven het aan haar verschuldigde, de wettelijke rente vermeerderd met 3% in rekening te brengen vanaf de vervaldag, waarbij een gedeelte van de maand berekend wordt als een volle maand. Zodra de vervaldag met meer dan 14 dagen is overschreden, is daarenboven een onmiddellijk opeisbare boete verschuldigd van 10% van het verschuldigde. Met elke 14 dagen waarmee de periode van termijnoverschrijding toeneemt, is de boete steeds weer verschuldigd en wordt het percentage van deze boete verdubbeld.
  • Alle kosten vallende op de inning van enig door opdrachtgever aan Dejavie verschuldigd bedrag – gerechtelijk dan wel buitengerechtelijk – zijn voor rekening van opdrachtgever. Buitengerechtelijke incassokosten zijn door opdrachtgever verschuldigd in ieder geval waarin Dejavie zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Deze kosten bedragen ten minste 15% van het te innen bedrag met een minimum van € 150,-

 

 1. Gebruik van gegevens en geheimhouding
  • De bij een bestelling opgenomen gegevens van de opdrachtgever worden uitsluitend gebruikt voor administratieve doeleinden van Dejavie.
  • Indien een bestelling via e-mail tot stand is gekomen, zal het e-mailadres van de opdrachtgever in een mailinglist van Dejavie geplaatst worden. Opdrachtgever heeft te allen tijd de mogelijkheid zich van deze mailinglist af te melden.
  • Gegevens en inhoud van het beeld en geluidmateriaal zal nooit aan derden getoond noch verkocht worden. Dejavie zal slechts het beeld en geluidmateriaal gebruiken voor het voortzetten en voltooien van de overeenkomst. Dejavie zal altijd eerst toestemming vragen van opdrachtgever om het bewerkte beeld en/of geluidmateriaal voor eigen doeleinden, zoals eigen publiciteit, te kunnen gebruiken.
  • Opdrachtgever verplicht zich tot geheimhouding omtrent vertrouwelijke informatie die hij over de onderneming of activiteiten van Dejavie ontvangt en legt deze verplichting tevens op aan werknemers en door hem ingeschakelde derden. Deze geheimhoudingsplicht blijft gelden na het eindigen van de betrekkingen tussen Dejavie en opdrachtgever.

 

Dejavie, 11 januari 2017